Ανοιχτή επιστολή προς την αρμόδια υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα. Δόμνα Μιχαηλίδου απέστειλε η Ένωση Tυφλών Β.Ε. "Λουδοβίκος Μπράιγ" σχετικά με τον αποκλεισμό Νεοτυφλωθέντων ενηλικών από τις δομές βραχυπρόθεσμης φιλοξενίας του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Ακολουθεί η επιστολή:

Θεσσαλονίκη 1/12/2022

Αρ. Πρωτ. 28/22


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

κα. ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΝΕΟΤΥΦΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΟΜΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Κ.Ε.Α.Τ.

Αξιότιμη κύριε Υφυπουργέ,

Στον εσωτερικό κανονισμό που αφορά τις δομές φιλοξενίας του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 13/4/2021, περιγράφονται με σαφήνεια οι όροι και προύποθέσεις φιλοξενίας που αφορούν α)το Οικοτροφείο Κ.Ε.Α.Τ. (Κεντρικής Υπηρεσίας και παραρτήματος Θεσ/νίκης), β) τα διαμερίσματα φιλοξενίας φοιτητών/τριών – σπουδαστών/στριών με αναπηρία όρασης και γ) τα διαμερίσματα βραχυπρόθεσμης φιλοξενίας. Άμεσα επισημάνθηκαν από πλευράς μας 2 βασικά “τρωτά” σημεία του κανονισμού που έχρηζαν τροποποίησης τα οποία και κοινοποιήθηκαν προς την διοίκηση του ΚΕΑΤ, και που αφορούν α) στον Κανονισμό Λειτουργίας των Διαμερισμάτων Φιλοξενίας Φοιτητών/Σπουδαστών του ΚΕΑΤ, και στην υποστήριξη στους φοιτητές και σπουδαστές με αναπηρία όρασης που προέρχονται από την περιφέρεια, μέσω της δυνατότητας παρουσίας συνοδού και β) στον Κανονισμό Λειτουργίας των Διαμερισμάτων Βραχυπρόθεσμης Φιλοξενίας του ΚΕΑΤ και στην αναγκαιότητα απαλοιφής της διάταξης που ορίζει ως προαπαιτούμενο για την φιλοξενία σε ενήλικους νεοτυφλωθέντες την παρουσία συνοδού με ευθύνη του ίδιου του ατόμου με οπτική αναπηρία. Και αυτό καθώς αφενός για τα διαμερίσματα φιλοξενίας φοιτητών/ σπουδαστών απουσιάζε η αναφορά σε φοιτητές/σπουδαστές οι οποίοι/ες δεν έχουν λάβει την πρότερη εκπαίδευση σε κινητικότητα/προσανατολισμό και Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης, ώστε να είναι σε θέση να διαβιώσουν ανεξάρτητοι/τες και με ασφάλεια στα Διαμερίσματα Φιλοξενείας, ενώ σε ότι αφορά στον κανονισμό των Διαμερισμάτων Βραχυπρόθεσμης Φιλοξενίας οφείλε να υπάρχει η πρόβλεψη για την υποστήριξη των ατόμων με οπτική αναπηρία οι οποίοι για αντικειμενικούς λόγους δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν οι ίδιοι την παρουσία συνοδού.Μετά τις συνεχείς ενέργειες της Ένωσης Τυφλών Β.Ε. “Λουδοβίκος Μπράιγ”, εντέλει μας κοινοποιθηκε τον Φεβρουάριο 2022, η τροποποίηση του κανονισμού που αφορά όμως αποκλειστικά και μόνο τα διαμερίσματα φιλοξενίας φοιτητών σπουδαστών, στον οποίο ορθώς έχει προστεθεί η πρόβλεψη ότι σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι προσαρμογής, μπορεί να φιλοξενηθεί συνοδός του φοιτητή-σπουδαστή, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και απόφαση του Δ.Σ του Κ.Ε.Α.Τ. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στο μείζον θέμα της φιλοξενίας στα διαμερίσματα Βραχυπρόθεσμης Φιλοξενίας και της υποχρέωσης παρουσίας συνοδού, συνεχίζοντας μέχρι σήμερα να αποκλείονται νεοτυφλωθέντες ενήλικες από την εκπαίδευσή τους στο ΚΕΑΤ αποκλειστικά και μόνο λόγω του ότι δεν είναι σε θέση να έχουν διπλα τους συνοδό. Για τον παραπάνω λόγο παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες για την τροποποίηση του εσωτερικό κανονισμού φιλοξενίας στα διαμερίσματα ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ με την προσθήκη σαφούς διάταξης που να αφαιρεί την υποχρεωτικότητα παρουσίας συνοδού, θέτοντάς το απλά ως δυνατότητα (ακριβώς δηλαδή όπως προβλέφθηκε και τροποποιήθηκε στον κανονισμό λειτουργίας των διαμερισμάτων φιλοξενίας φοιτητών σπουδαστών*).


*(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Τα Διαμερίσματα Φιλοξενίας του Κ.Ε.Α.Τ στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, προσφέρουν φιλοξενία στους φοιτητές και σπουδαστές με αναπηρία όρασης που προέρχονται από την περιφέρεια. Για τον λόγο αυτό το Κ.Ε.Α.Τ διαθέτει Διαμερίσματα Φιλοξενίας αγοριών και κοριτσιών αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι προσαρμογής, μπορεί να φιλοξενηθεί συνοδός του φοιτητή σπουδαστή, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και απόφαση του Δ.Σ του Κ.Ε.Α.Τ.

(ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το Κ.Ε.Α.Τ στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, προσφέρει διαμερίσματα για βραχυπρόθεσμη φιλοξενία σε ενήλικους νεοτυφλωθέντες με τον συνοδό τους, σε συγγενείς α΄και β΄βαθμού ατόμων με αναπηρία όρασης, καθώς και σε αθλητές και συνοδούς των Αθλητικών Σωματείων ατόμων με αναπηρία όρασης.

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΩΛΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση (Τετάρτη, 07 Δεκέμβριος 2022 21:35)